Skoči na glavno vsebino

Pravice staršev

Starši imajo pravico so:

  • vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum),
  • obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
  • zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
  • postopnega uvajanja otroka v vrtec,
  • sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
  • sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Obveznosti staršev:

PLAČILA OSKRBNIN

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Starši plačujejo delež cene za redni program s položnico, ki jo prejmejo v otrokovem oddelku. V primeru  zamude plačila za dolgovani znesek, zavod vloži izvršilni predlog na sodišče.

Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnosti otroka plačilo zniža za stroške prehrane, če odsotnost sporočijo do 8. ure.

Pričakujemo redno in pravočasno poravnavo obveznosti.

Celodnevni program traja do 9 ur, zato naj otroci ne bodo dlje v vrtcu.

BOLEZEN ALI POŠKODBA OTROKA

Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje drugih otrok.

V primeru bolezni starši seznanijo vrtec o vrsti otrokovega obolenja.

Starši so dolžni posredovati otrokovi vzgojiteljici podatke o tem, kje so dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, da jih lahko obvestimo ob pojavu bolezni ali morebitne poškodbe otroka.

Dostopnost