Skoči na glavno vsebino

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. 

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu.  Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred.

Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnosti otroka plačilo zniža za stroške prehrane, če odsotnost sporočijo en dan prej do 8. ure zjutraj, preko Lopolisa.

Če so obveznosti plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.

Otroci so lahko v skladu s prvo alinejo 14. člena Zakona o vrtcu, v vrtcu največ 9 ur dnevno, kar pomeni, da daljšo prisotnost otroka v vrtcu starši plačajo dodatno.

 

Dostopnost