Najkasneje mesec dni pred vstopom otroka v vrtec starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo. Vsi starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca mesec dni pred potekom veljavnosti odločbe.

Če vrtec sočasno obiskuje več otrok iz iste družine, starši plačujejo njim določeno oskrbnino le za prvega otroka, za drugega otroka plačujejo 30% te oskrbnine, za tretjega in naslednje otroke pa so plačila oproščeni.

Starši plačujejo delež cene za redni program s položnico, ki jo prejmejo v otrokovem oddelku. V primeru  zamude plačila za dolgovani znesek, zavod vloži izvršilni predlog na sodišče.

Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnosti otroka plačilo zniža za stroške prehrane, če odsotnost sporočijo do 8. ure.

Pričakujemo redno in pravočasno poravnavo obveznosti.

Celodnevni program traja do 9 ur, zato naj otroci ne bodo dlje v vrtcu.

Dostopnost